Publikacije

  • Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem povezanih instrumentov EU
  • Brošura ''Plujemo proti letu 2020: 4. os v akciji''
  • Brošura ''Informacije o ukrepih Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020''
  • Priročnik ''Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo''
  • Tržno poročilo za trajnostne obete za proizvode iz akvakulture
  • Analiza stanja potrošnje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
  • Študija za prepoznavanje vrzeli pri izmenjavi podatkov na področju pomorskega nadzora in izboljšanje povezljivosti obstoječih informacijskih sistemov, ki bodo prispevali k celostnemu pomorskemu nadzoru
  • Kartografski prikaz in opis bentoških habitatnih tipov v slovenskem morju vključno s kartografskim prikazom in opredelitvijo najverjetnejših območij vpliva na habitatne tipe (I. fazno poročilo, II. fazno poročilo)
  • Terensko kartiranje morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju (končno poročilo)
  • Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020