Nacionalna zakonodaja

Uredba o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18 in 80/18)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (UL RS, št. 16/2018)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (UL RS, št. 80/2018)

Uredba o določitvi in izvajanju ukrepov ter tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje (UL RS, št. 39/2016)

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (UL RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16)

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (UL RS, št. 28/2016, str. 132-140)

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (UL RS, št. 72/2017, str. 196-204)

Navodilo Organa upravljanja za spremljanje, potrditev in vrednotenje izvajanja ukrepov Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorsvto in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020

Navodila Organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru OP ESPR 2014-2020

Smernice Organa upravljanja za izvajanje ukrepov CLLD za ESPR 2014-2020

Sklep Vlade Republike Slovenije o imenovanju organov OP ESPR 2014-2020

Sklep Vlade Republike Slovenije o seznanitvi s poročilom in mnenjem neodvisnega revizijskega organa