Novice/IMG_1

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

Ljubljana, 23. 3. 2017

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi.

Uredba ureja izvajanje tistih ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (OP ESPR 2014-2020), ki se izvajajo z javnimi razpisi. Z uredbo se določajo pristojni organi in izvajanje ukrepov. Uredba tako, v skladu z EU predpisi, podrobneje ureja predmet podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti upravičenca, finančne določbe, splošne in skupne določbe.

Ukrepi OP ESPR 2014-2020 se izvajajo v okviru prednostnih nalog Unije. V okviru ukrepov se izvajajo posamezne operacije (projekti), ki sledijo ciljem ukrepa. Do podpore so upravičene tiste operacije, ki izpolnjujejo pogoje upravičenosti in so izbrane v skladu z merili za izbor operacij.

Postopek izbora ustreznih operacij poteka z zaprtimi javnimi razpisi.

Sredstva po tej uredbi se odobrijo v obliki nepovratnih sredstev.

Finančna sredstva so v okviru OP ESPR 2014-2020 razdeljena in potrjena s strani Evropske komisije na ravni prednostnih nalog Unije, v okviru katerih se izvajajo posamezni ukrepi iz te uredbe. Stopnje intenzivnosti javne pomoči so določene v okviru posameznih ukrepov. Najvišja stopnja prispevka iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo je 75 % upravičenih javnofinančnih odhodkov, preostala sredstva v višini 25 % pa so zagotovljena v okviru proračuna RS.

Uredba ureja izvajanje naslednjih ukrepov:

1) Prva prednostna naloga Unije:

  • Ukrep ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Za celotno programsko obdobje 2014–2020 je za izvajanje ukrepa prve prednostne naloge Unije namenjenih skupaj 2.400.000 eurov javnih sredstev, pri čemer je 1.800.000 eurov evropskih sredstev, 600.000 eurov pa slovenskih sredstev.

2) Druga prednostna naloga Unije:

  • Ukrep inovacije
  • Ukrep spodbujanje človeškega kapitala in povezovanja v mreže
  • Ukrep prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura
  • Ukrep akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve
  • Ukrepi v zvezi z javnim zdravjem
  • Ukrep produktivne naložbe v klasično akvakulturo
  • Ukrep produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

Za celotno programsko obdobje 2014–2020 je za izvajanje ukrepov druge prednostne naloge Unije namenjenih skupaj 7.800.000 eurov javnih sredstev, pri čemer je 5.850.000 eurov evropskih sredstev, 1.950.000 eurov pa slovenskih sredstev.

3) Peta prednostna naloga Unije:

  • Ukrep predelave ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Za celotno programsko obdobje 2014–2020 je za izvajanje ukrepov pete prednostne naloge Unije namenjenih skupaj 3.340.361 eurov javnih sredstev, pri čemer je 2.505.271,00 eurov evropskih sredstev, 835.090,00 eurov pa slovenskih sredstev.