Novice/IMG_1

OBVESTILO O OBJAVI PETEGA JAVNEGA RAZPISA ZA UKREP »RIBIŠKA PRISTANIŠČA, MESTA IZTOVARJANJA, PRODAJNE DVORANE IN ZAVETJA« V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO V RS ZA OBDOBJE 2014-2020

V Uradnem listu Republike Slovenije bo danes objavljena najava o odprtju petega javnega razpisa za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja.

Javni razpis je namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja.

Predmet podpore javnega razpisa je izvajanje naložb v obstoječa ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja:

- ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovarjanja in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in

- naložb v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti. 

Upravičenci so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Javni razpis določa tudi pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru javnega razpisa, znaša 2.580.635 eurov. Najnižji znesek podpore znaša 5.000 eurov na posamezno vlogo, najvišji pa 2.200.000 eurov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega ukrepa pridobi največ 2.800.000 eurov podpore.