Novice/IMG_1

OBVESTILO O OBJAVI JAVNEGA RAZPISA ZA UKREP »AKVAKULTURA, KI ZAGOTAVLJA OKOLJSKE STORITVE« V OKVIRU OP ESPR 2014-2020

V Uradnem listu Republike Slovenije bo danes objavljen drugi javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«.

Javni razpis določa vrsto upravičencev, pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev nadomestila.

Predmet podpore javnega razpisa za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« je dodelitev nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka zaradi kormoranov v obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000.

Višina nadomestil v okviru tega javnega razpisa znaša 60.000 EUR, od tega znaša prispevek Evropske unije 45.000 EUR ter prispevek RS 15.000 EUR.

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki.

Nadomestilo za izgubo prihodka dejavnosti akvakulture zaradi kormoranov na območjih NATURA 2000 se odobri le, če je obrat večji od hektarja, in sicer v višini 300 EUR na hektar gojitvene površine na leto.