Zaporedna številka 20
Ime upravičenca LAS Posavje
ID številka registra CFR -
Ime operacije Izvajanje Strategij lokalnega razvoja in operacij sodelovanja
Povzetek operacije

V okviru potrjene strategije lokalnega razvoja se bodo izvajale operacije, ki bodo prispevale k ciljem 4. prednostne naloge unije (novo ustvarjena in ohranjena delovna mesta, novoustanovljena podjetja), določenim z Uredbo 1303/2013 in ciljem trajnostnega razvoja ribiških območij in območij akvakulture, ki so določeni z Uredbo 508/2014, kot npr.: zagotavljanje dodane vrednosti, podpiranje diverzifikacije vseživljenjskega učenja, povečevanje in izkoriščanje okoljskih prednosti ribiških območij, spodbujanje socialne blaginje in varstva kulturne dediščine ter krepitev vloge ribiških skupnosti v lokalnem razvoju. Operacije sodelovanja, ki so lahko medregijske in transnacionalne,  pa bodo prispevale k prenosu dobrih praks, izmenjavi izkušenj, mreženju ter povezovanju različnih deležnikov v okviru izvajanja ukrepa CLLD.

Datum začetka operacije 13.09.2016
Datum zaključka operacije 31.12.2023
Skupni upravičeni odhodki 1.760.406 €
Znesek prispevka Unije 1.320.304,50 €
Poštna številka operacije 8270
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

4 – Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 13.09.2016
Nazaj na seznam operacij