Zaporedna številka 14
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ID številka registra CFR -
Ime operacije Izdelava študije za prepoznavanje vrzeli pri izmenjavi podatkov na področju pomorskega nadzora in izboljšanje povezljivosti obstoječih informacijskih sistemov, ki bodo prispevali k celostnemu pomorskemu nadzoru
Povzetek operacije

Cilj študije je pridobiti celovito oceno trenutnega stanja na področju celostnega pomorskega nadzora ter podati rešitve za izboljšanje nadzora in izmenjave informacij v skladu s 5. točko 4. člena Uredbe o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 in 1. a točko 80. člena Uredbe 508/2014/EU. Cilj tega javnega naročila je tudi izdelava tehničnih specifikacij za izvedbo izmenjave podatkov (in izboljšanje interoperabilnosti) na področju pomorskega nadzora.

Datum začetka operacije 13.07.2017
Datum zaključka operacije 13.11.2017
Skupni upravičeni odhodki 48.690,20 €
Znesek prispevka Unije 36.517,65 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

Cilj študije je pridobiti celovito oceno trenutnega stanja na področju celostnega pomorskega nadzora ter podati rešitve za izboljšanje nadzora in izmenjave informacij v skladu s 5. točko 4. člena Uredbe o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 in 1. a točko 80. člena Uredbe 508/2014/EU. Cilj tega javnega naročila je tudi izdelava tehničnih specifikacij za izvedbo izmenjave podatkov (in izboljšanje interoperabilnosti) na področju pomorskega nadzora.

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 28.11.2017
Nazaj na seznam operacij