Zaporedna številka 134
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ID številka registra CFR -
Ime operacije Delovni načrt za zbiranje podatkov v sektorju ribištva in akvakulture v obdobju 2020-2021, za leto 2021
Povzetek operacije

Operacija je izvajanje delovnega načrta (v nadaljevanju WP), ki ga je Slovenija (RS) predložila za zbiranje podatkov v sektorju ribištva in akvakulture v obdobju 2020-2021. WP je bil odobren z Izvedbenim sklepom Komisije C(2019) 9471 final, z dne 19. 12. 2019. RS je v skladu z 21. členom Uredbe 508/2014/EU, 21. 10. 2020 obvestila Evropsko komisijo, da bo v letu 2021 izvajala isti WP kot v letu 2020. Izvajanje WP je sestavljeno iz več aktivnosti, ki omogočajo izvajanje različnih vrst operacij.

Datum začetka operacije 01.01.2021
Datum zaključka operacije 31.12.2021
Skupni upravičeni odhodki 292.934,30 €
Znesek prispevka Unije 234.347,44 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

3 - Spodbujanje izvajanja SRP

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 12.05.2021
Nazaj na seznam operacij