Zaporedna številka 13
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ID številka registra CFR -
Ime operacije Delovni načrt za zbiranje podatkov v sektorju ribištva in akvakulture v obdobju 2017-2019, za leto 2017
Povzetek operacije

Operacija je izvajanje delovnega načrta, ki ga je Slovenija predložila za zbiranje podatkov v sektorju ribištva in akvaklulture v obdobju 2017-2019 za leto 2017 (v nadaljevanju WP). WP je bil odobren z izvedbenim sklepom Komisije C(2016) 8829 final, z dne 14. 12. 2016. Izvajanje WP je sestavljeno iz več aktivnosti, ki omogočajo izvajanje različnih vrst operacij, kot so opredeljene v 77. členu Uredbe 508/2014/EU   in 9. členu Uredbe o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

Datum začetka operacije 01.01.2017
Datum zaključka operacije 31.12.2017
Skupni upravičeni odhodki 292.934,30 €
Znesek prispevka Unije 234.347,44 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

3 - Spodbujanje izvajanja skupne ribiške politike

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 09.02.2016
Nazaj na seznam operacij