Novice/IMG_1

Za »inovacije v akvakulturi« namenjenih 400.000 eur

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da je bil danes v Uradnem listu RS objavljen javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »Inovacije v akvakulturi«. Namen javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje raziskovalnih projektov za inovacije v akvakulturi. Višina razpisanih sredstev je 400.000 evrov. Javni razpis bo odprt od 26. marca do vključno 24. maja 2018.

Javni razpis določa pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev in sankcije za neizpolnjevanje obveznosti. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 26. marca do vključno 24. maja letos.

Predmet podpore prvega javnega razpisa za ukrep »Inovacije v akvakulturi« je dodelitev nepovratnih sredstev za operacije, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

1. razvijanje tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja v objektih akvakulture, ki zlasti zmanjšuje vpliv na okolje ter zmanjšuje odvisnost od ribje moke in ribjega olja, spodbuja trajnostno izkoriščanje virov v akvakulturi, prispeva k dobremu počutju živali ali olajšuje nove trajnostne načine proizvodnje; 

2. razvijanje ali uvajanje novih vrst akvakulture z dobrim tržnim potencialom, novih ali bistveno izboljšanih proizvodov, novih ali izboljšanih postopkov ter novih ali izboljšanih sistemov upravljanja in organizacijskih sistemov ali 

3. proučevanje tehnične ali ekonomske izvedljivosti inovativnih proizvodov ali postopkov. 

Višina nepovratnih razpisanih sredstev tega javnega razpisa, znaša 400.000 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 300.000 evrov, prispevek Slovenije pa 100.000 evrov. Najnižji znesek javne podpore je 20.000 evrov, najvišji pa  100.000 evrov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega ukrepa pridobi največ do 100.000 evrov podpore. Stopnja javne podpore je 100 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo.

Upravičenci so pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Upravičenec lahko izvaja operacijo le v sodelovanju s partnerjem, s katerim ima sklenjeno notarsko overjeno pogodbo o sodelovanju pri raziskovalnem projektu inovacije. Partnerji pri operaciji so lahko le raziskovalne organizacije.