Novice/IMG_1

Vlada RS se je seznanila s poročilom in mnenjem neodvisnega revizijskega organa o izpolnjevanju meril za imenovanje Organa upravljanja in Organa za potrjevanje , ki se nanašajo na notranji nadzor, obvladovanje tveganj, dejavnosti upravljanja in nadzorne dejavnosti ter spremljanje

Ljubljana, 23. 3. 2017

Vlada RS se je seznanila s poročilom in mnenjem neodvisnega revizijskega organa, iz katerih izhaja, da Organ upravljanja in Organ za potrjevanje za Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki sta bila imenovana s sklepom Vlade RS, št. 54400-11/2014/11 z dne 19. 6. 2014, izpolnjujeta vsa merila za imenovanje, ki se nanašajo na notranji nadzor, obvladovanje tveganj, dejavnosti upravljanja in nadzorne dejavnosti ter spremljanje.

Urad RS za nadzor proračuna je s pomočjo zunanjega izvajalca Revidera, d. o. o., ocenil, da imenovana organa izpolnjujeta merila v zvezi z notranjim nadzorom, obvladovanjem tveganj, dejavnostmi upravljanja in nadzornimi dejavnostmi ter spremljanjem iz Priloge XIII k Uredbi  1303/2013/EU ter pripravil poročilo in mnenje o izpolnjevanju meril za imenovanje.

Preden država članica Evropski komisiji predloži prvi zahtevek za vmesno plačilo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, jo obvesti o datumu in obliki imenovanj Organa upravljanja in Organa za potrjevanje.