Novice/IMG_1

Obvestilo o objavi javnih razpisov za ukrepe akvakulture in predelave iz OP ESPR 2014-2020

V UL Republike Slovenije bodo danes objavljeni trije javni razpisi iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrepe ''Produktivne naložbe v klasično akvakulturo'', ''Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo'' ter za ukrep ''Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture''.

Ukrepi so namenjeni izgradnji novih in obnovi starih obratov akvakulture in obratov predelave, v smislu povečanja proizvodnje ter izboljšanja in uvajanja novih proizvodov za povečanje poslovne uspešnosti podjetij, z upoštevanjem zmanjšanega vpliva na okolje in zagotavljanja novih delovnih mest.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v UL Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP. Vloge se bodo odpirale enkrat na mesec.

Javni razpisi določajo pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na spletni strani ribiškega sklada.