Novice/IMG_1

OBJAVA TRETJEGA JAVNEGA RAZPISA ZA UKREP »RIBIŠKA PRISTANIŠČA, MESTA IZTOVARJANJA, PRODAJNE DVORANE IN ZAVETJA« V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO V RS ZA OBDOBJE 2014-2020

V Uradnem listu Republike Slovenije bo danes objavljen tretji javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. Javni razpis je namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja.

Predmet podpore javnega razpisa je izvajanje naložb v obstoječa ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja:

  • ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovarjanja in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in
  • naložb v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti. 

Upravičenci so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Javni razpis določa tudi pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa znaša 2.400.000 evrov. Najnižji znesek podpore znaša 5.000 evrov, najvišji pa 900.000 evrov. Posamezni upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega ukrepa pridobi največ 1.000.000 evrov podpore.

Podoben ukrep se je izvajal v obdobju 2007-2013, in sicer ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja«. V okviru tega ukrepa so bila obnovljena ribiška pristanišča v Izoli, Kopru, osrednjem delu Pirana ter mesto iztovarjanja v Strunjanu. Vsi projekti so pomembno vplivali na izboljšanje delovnih pogojev ribičev v ribiških pristaniščih slovenskih obalnih občin. Poleg tega so investicije pripomogle k večji kvaliteti iztovorjenih izdelkov in ohranjanju ribiške tradicije v obalnih občinah.