Novice/IMG_1

Javna razpisa za produktivne naložbe v klasično akvakulturo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes, 13. maja 2022, objavilo dva javna razpisa iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« ter za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v zbirki javnih objav Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP. Vloge se bodo odpirale enkrat na mesec.

Predmet podpore sedmega javnega razpisa za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 132.000,00 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 99.000,00 evrov ter prispevek Republike Slovenije 33.000,00 evrov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 evrov na posamezno vlogo.

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja ter tudi velika podjetja.

Predmet podpore sedmega javnega razpisa za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 99.264,00 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 74.488,00  evrov ter prispevek Republike Slovenije 24.816,00 evrov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 evrov na posamezno vlogo.

Upravičenci do podpore so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev, in ki so:

  • gospodarske družbe,
  • zadruge,
  • samostojni podjetniki posamezniki ali
  • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.