Zdravje in varnost

Ime ukrepa: Zdravje in varnost

Pravna podlaga: 32. člen Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče se podpira naložbe v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo zahteve prava Unije ali nacionalnega prava.

Upravičenci: Podpora se dodeli lastnikom ribiških plovil.

Pogoji upravičenosti:

Merila za izbor operacij

Upravičljivi stroški:

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Najvišja stopnja intenzivnosti javne pomoči je 50 % skupnih upravičenih odhodkov za operacijo. Operacije v zvezi z malim priobalnim ribolovom so lahko upravičene do povečanja za 30 %.