OP_ESR_2007-2013/IMG

Evropski sklad za ribištvo 2007-2013

Evropski sklad za ribištvo (ESR) s finančnimi sredstvi pomaga ribiški industriji in obalnim skupnostim pri prilagajanju na spremenjene razmere, da bi ribiški sektor lahko na okolju prijazen način gospodarsko preživel. Proračun ESR je v obdobju 2007–2013 znašal 4,3 milijarde EUR. Finančna sredstva so na voljo vsem sektorjem ribiške industrije – ribolovu na odprtem morju in v celinskih vodah, ribogojstvu (ribe, lupinarji in vodne rastline) ter predelavi in trženju ribiških proizvodov. Posebna pozornost je zlasti namenjena tistim ribiškim skupnostim, ki so jih nedavne spremembe v ribiškem sektorju najbolj prizadele.

Projekti se financirajo na podlagi strateških načrtov in operativnih programov, ki jih pripravijo države. Evropski sklad za ribištvo ima pet prednostnih področij financiranja:

  • prilagoditev flote (denimo podpora za razrez ribiških plovil);
  • ribogojstvo, predelava in trženje proizvodov ter ribolov v celinskih vodah (denimo podpora za prehod na okolju prijazne metode proizvodnje);
  • ukrepi v skupnem interesu (denimo podpora za izboljšanje sledljivosti proizvodov in označevanja);
  • trajnostni razvoj ribiških območij (denimo podpora za razvejanje lokalnega gospodarstva);
  • tehnična pomoč za financiranje upravljanje sklada.

Nacionalni strateški načrt za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013

Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013

Evropska iniciativa o transparentnosti

Mreža za trajnostni razvoj ribiških območij

Obalna akcijska skupina Ribič

Podatki o Evropskem skladu za ribištvo